Ynhâldsopjefte:

Kêst 1 - Definysjes

Kêst 2 - Identiteit fan 'e ûndernimmer

Artikel 3 - Tapasberens

Kêst 4 - It oanbod

Kêst 5 - De oerienkomst

Kêst 6 - Untkenningsrjocht

Kêst 7 - Ferplichtingen fan 'e konsumint yn' e refleksjeperioade

Kêst 8 - Utoefenjen fan it weromtrekrjocht troch de konsumint en kosten dêrfan

Kêst 9 - Ferplichtingen fan 'e ûndernimmer yn gefal fan weromlûking

Kêst 10 - Útsluting fan weromkearingsrjocht

Kêst 11 - De priis

Kêst 12 - Neilibjen en ekstra garânsje

Kêst 13 - Levering en ymplemintaasje

Artikel 14 - Duurtransaksjes: doer, annulearje en útwreidzje

Kêst 15 - Betelling

Kêst 16 - Klachtenproseduere

Kêst 17 - Skelen

Kêst 18 - Yndustry garânsje

Kêst 19 - Oanfoljende of ôfwikende bepalingen

Kêst 20 – Wiziging fan de Algemiene Betingsten fan Thuiswinkel


Kêst 1 - Definysjes

De folgjende definysjes jilde yn dizze betingsten:

1.1 Oanfoljende oerienkomst: in oerienkomst wêrby't de konsumint produkten, digitale ynhâld en/of tsjinsten oanskaft yn ferbân mei in oerienkomst op ôfstân en dy saken, digitale ynhâld en/of tsjinsten wurde levere troch de ûndernimmer of troch in tredde partij op grûn fan in oerienkomst tusken dy tredde en de ûndernimmer;

1.2 Bekoelingsperioade: de perioade wêryn't de konsumint gebrûk meitsje kin fan syn hertrûgingsrjocht;

1.3 Konsumint: de natuerlike persoan dy't net hannelet foar doelen dy't ferbân hâlde mei syn hannel, bedriuw, ambacht of berop;

1.4 Dei: kalinderdei;

1.5 Digitale ynhâld: gegevens produsearre en levere yn digitale foarm;

1.6 Duration oerienkomst: in oerienkomst dy't útwreidet ta de reguliere levering fan guod, tsjinsten en/of digitale ynhâld yn in bepaalde perioade;

1.7 Duorsume gegevensdrager: elk ark - ynklusyf e-post - dat de konsumint of ûndernimmer yn steat stelt om ynformaasje dy't persoanlik oan him rjochte is op te slaan op in wize dy't takomstich oerlis of gebrûk makket yn in perioade dy't ôfstimd is op it doel wêrfoar de ynformaasje is bedoeld, en dy't ûnferoare reproduksje fan 'e bewarre ynformaasje mooglik makket;

1.8 Herroepingsrjocht: de mooglikheid fan de konsumint om it kontrakt op ôfstân binnen de bekoelingsperioade te annulearjen;

1.9 Undernimmer: de natuerlike of rjochtspersoan dy't lid is fan Thuiswinkel.org en dy't produkten, (tagong ta) digitale ynhâld en/of tsjinsten op ôfstân oan konsuminten biedt;

1.10 Ofstânoerienkomst: in oerienkomst tusken de ûndernimmer en de konsumint sletten yn it ramt fan in organisearre systeem foar ferkeap op ôfstân fan produkten, digitale ynhâld en/of tsjinsten, wêrby't oant en mei it sluten fan de oerienkomst eksklusyf of mienskiplik gebrûk makke wurdt. wurdt makke fan ien of mear techniken foar kommunikaasje op ôfstân;

1.11 Model weromlûken formulier: it Europeeske model weromlûken formulier opnommen yn taheakke I fan dizze betingsten en kondysjes; Bylage I hoecht net beskikber steld te wurden as de konsumint gjin weromlûkingsrjocht hat oangeande syn bestelling;

1.12 Technyk foar kommunikaasje op ôfstân: middel dat brûkt wurde kin foar it sluten fan in oerienkomst, sûnder dat de konsumint en ûndernimmer tagelyk yn deselde keamer gearkomme hoege.

 

Kêst 2 - Identiteit fan 'e ûndernimmer

Namme ûndernimmer:

snijbrief

Hannelje ûnder de namme(n):

CUTTING LETTER / PLANT INTERIOR

Bedriuwsadres:

wylgenroos 11
2391 EV Hazerswoude-Doarp

Tagonklikheid:

Fan moandei oant en mei freed fan 09.00 oant 17.30 oere

E-mailadres: info@stekjesbrief.nl

Keamer fan Keaphannel: 77535952

BTW nûmer: NL003205088B44

 

Artikel 3 - Tapasberens

3.1 Dizze algemiene betingsten binne fan tapassing op elk oanbod dat troch de ûndernimmer makke wurdt en op elk ôfsluten oerienkomst tusken de ûndernimmer en de konsumint.

3.2 Foardat de oerienkomst op ôfstân sletten wurdt, wurdt de tekst fan dizze algemiene betingsten oan de konsumint beskikber steld. As dat ridlikerlik net mooglik is, sil de ûndernimmer, foardat de oerienkomst op ôfstân wurdt sletten, oanjaan hoe't de algemiene betingsten by de ûndernimmer te besjen binne en dat se op fersyk fan de konsumint sa gau mooglik fergees tastjoerd wurde. .

3.3 As de oerienkomst op ôfstân elektroanysk wurdt sletten, nettsjinsteande it foarige lid en foardat de oerienkomst op ôfstân wurdt sletten, kin de tekst fan dizze algemiene betingsten op elektroanyske wize oan de konsumint beskikber steld wurde op sa'n wize dat de konsumint opslein wurde kin yn in ienfâldige manier op in duorsume gegevensdrager. As dat ridlik net mooglik is, wurdt foardat de oerienkomst op ôfstân sletten wurdt, oanjûn wêr't de algemiene betingsten elektroanysk yn te rieplachtsjen binne en dat se op fersyk fan de konsumint al of net elektroanysk ferstjoerd wurde.

3.4 Yn it gefal dat njonken dizze algemiene betingsten spesifike produkt- of tsjinstbetingsten jilde, is it twadde en tredde lid fan oerienstimming mei it jilde en kin de konsumint by tsjinstridige betingsten altyd in berop dwaan op de foar him it meast geunstige bepaling. is.

 

Kêst 4 - It oanbod

4.1 As in oanbod in beheinde termyn fan jildichheid hat of ûnder betingsten dien wurdt, sil dat eksplisyt yn it oanbod oanjûn wurde.

4.2 It oanbod befettet in folsleine en krekte beskriuwing fan de oanbeane produkten, digitale ynhâld en/of tsjinsten. De beskriuwing is genôch detaillearre om in goede beoardieling fan it oanbod troch de konsumint mooglik te meitsjen.

4.3 As de ûndernimmer bylden brûkt, binne dat in wiere foarstelling fan de oanbeane produkten, tsjinsten en/of digitale ynhâld. Dúdlike flaters of flaters yn it oanbod binne net binend foar de ûndernimmer.

4.4 Alle bylden, tekeningen, gegevens, ensfh fan de produkten oanbean op de webside binne allinnich by benadering en kin gjin reden foar skeafergoeding en/of ûntbining.

4.5 Foar bylden fan stekken, planten, húskeplanten en túnplanten op de webwinkel wurdt it krekte artikel fan de foto's net ferkocht, mar altyd fergelykbere stekken, planten, húsplanten en túnplanten. Want gjin plant is in krekte kopy yn kleur, kleurtoan, patroan, blêdfoarm, grutte of persoanlikheid. De bylden binne dus allinnich foar ynformaasjedoelen, sûnder dat dêr rjochten oan ûntliend binne. Dúdlike flaters of flaters yn it oanbod binne net binend foar de ûndernimmer.

4.6 Elk oanbod befettet sokke ynformaasje dat foar de konsumint dúdlik is hokker rjochten en plichten oan it akseptearjen fan it oanbod binne ferbûn.

 

Kêst 5 - De oerienkomst

5.1 Mei it bepaalde yn lid 4 komt de oerienkomst ta op it momint fan akseptaasje troch de konsumint fan it oanbod en it neilibjen fan de byhearrende betingsten.

5.2 As de konsumint it oanbod elektroanysk akseptearre hat, sil de ûndernimmer de ûntfangst fan akseptaasje fan it oanbod daliks elektroanysk befêstigje. Salang't de ûntfangst fan dizze akseptaasje net troch de ûndernimmer befêstige is, kin de konsumint de oerienkomst ûntbine.

5.3 As de oerienkomst elektroanysk sletten wurdt, nimt de ûndernimmer passende technyske en organisatoaryske maatregels om de elektroanyske oerdracht fan gegevens te befeiligjen en te soargjen foar in feilige webomjouwing. As de konsumint elektroanysk betelje kin, nimt de ûndernimmer passende feiligensmaatregels yn acht.

5.4 De ûndernimmer kin him binnen wetlike kaders ynformearje oft de konsumint oan syn betellingsferplichtingen foldwaan kin, en ek oer al dy feiten en faktoaren dy't fan belang binne foar in ferantwurde ôfsluting fan de oerienkomst op ôfstân. As de ûndernimmer op grûn fan dit ûndersyk goede redenen hat om de oerienkomst net oan te gean, hat er it rjocht om in opdracht of fersyk mei redenen ôf te wizen of oan de útfiering bysûndere betingsten te hechtsjen.

5.5 De ​​ûndernimmer stjoert de folgjende ynformaasje, skriftlik of op sa'n manier dat dizze troch de konsumint op in tagonklike manier op in duorsume gegevensdrager op in betelbere wize opslein wurde kin, op syn lêst by it leverjen fan it produkt oan de konsumint:

5.5 a. it besiteadres fan de festiging fan de ûndernimmer dêr't de konsumint mei klachten terjochte kin;

 

5.5 b. de betingsten wêrop en de wize wêrop de konsumint gebrûk meitsje kin fan it herroepingsrjocht, of in dúdlike ferklearring oangeande it útsluten fan it herroepingsrjocht;

 

5.5 c. de ynformaasje oer garânsjes en besteande tsjinst nei ferkeap;

 

5.5 d. de priis ynklusyf alle belestingen fan it produkt; foar safier fan tapassing, de kosten fan levering; en de metoade fan betelling, levering of útfiering fan it kontrakt op ôfstân;

 

5.5 e. de easken foar it opsizzen fan de oerienkomst as de oerienkomst in termyn hat fan mear as ien jier of fan ûnbepaalde tiid;

 

5.5 f. as de konsumint in weromlûkingsrjocht hat, it model weromlûkingsformulier.

5.6 Yn it gefal fan in langduorjende transaksje jildt de bepaling yn it foarige lid allinnich foar de earste levering.

 

Kêst 6 - Untkenningsrjocht

Foar produkten:

6.1. De konsumint kin in oerienkomst oangeande de oankeap fan in produkt yn in betinkingsperioade fan 14 dagen sûnder opjefte fan reden ûntbine. De ûndernimmer kin de konsumint freegje om de reden foar it weromlûken, mar him net ferplichtsje syn reden(en) oan te jaan.

6.2. De yn lid 1 bedoelde betinkingsperioade begjint op de dei nei't de konsumint, of in foarôf troch de konsumint oanwiisde tredde partij, dy't net de ferfierder is, it produkt ûntfongen hat, of:

6.2 a. as de konsumint ferskate produkten yn deselde oarder besteld hat: de dei dat de konsumint, of in troch him oanwiisde tredde partij, it lêste produkt ûntfongen hat. De ûndernimmer kin, mits er de konsumint hjirfoar dúdlik ynformearre hat foarôfgeand oan it bestelproses, in bestelling foar ferskate produkten mei ferskillende levertiden wegerje.

 

6.2 b. as de levering fan in produkt út ferskate ferstjoerings of ûnderdielen bestiet: de dei dat de konsumint, of in troch him oanwiisde tredde partij, de lêste ferstjoering of it lêste diel krigen hat;

 

6.2 c. by ôfspraken foar reguliere levering fan produkten yn in bepaalde perioade: de dei dat de konsumint, of in troch him oanwiisde tredde partij, it earste produkt ûntfongen hat.

Foar tsjinsten en digitale ynhâld dy't net wurdt levere op in konkreet medium:

6.3 Ferlingde ôfkoelperioade foar produkten dy't net op in materiaalferfierder wurde levere yn gefal fan net ynformearje oer it weromlûkingsrjocht:

6.4 As de ûndernimmer de konsumint net de wetlik ferplichte ynformaasje oer it herroepingsrjocht of it modelformulierformulier foar weromlûking jûn hat, ferrint de betinkingsperioade tolve moannen nei it ein fan de oarspronklike betinkingsperioade fêststeld neffens de foarige paragrafen fan dit artikel .

6.5 As de ûndernimmer de yn it foarige lid bedoelde ynformaasje troch de ûndernimmer binnen tolve moanne nei de yngongsdatum fan de orizjinele bekoelperioade oan de konsumint ferrûn hat, ferrint de betiid betiid 14 dagen nei de dei dat de konsumint dy ûntfangst hat. ynformaasje.

6.6 Alle ferstjoerkosten om de bestelling werom te jaan binne foar rekken fan de konsumint. 

 

Kêst 7 - Ferplichtingen fan 'e konsumint yn' e refleksjeperioade

7.1 De konsumint sil yn de ôfkoelperioade mei soarch omgean mei it produkt en de ferpakking. Hy sil it produkt allinich útpakke of brûke foar safier't it nedich is om de aard, skaaimerken en funksjonearjen fan it produkt te bepalen. It útgongspunt hjir is dat de konsumint it produkt allinnich omgean en ynspektearje mei sa't er yn in winkel dwaan soe.

7.2 De konsumint is allinnich oanspraaklik foar ôfskriuwing fan it produkt dy't it gefolch is fan in manier fan omgean mei it produkt dy't fierder giet as tastien is yn lid 1.

7.3 De konsumint is net oanspraaklik foar ôfskriuwing fan it produkt as de ûndernimmer him foar of by it sluten fan de oerienkomst net alle wetlik ferplichte ynformaasje oer it herroepingsrjocht foarsjoen hat.

 

Kêst 8 - Utoefenjen fan it weromtrekrjocht troch de konsumint en kosten dêrfan

8.1 As de konsumint gebrûk makket fan syn herroepingsrjocht, meldt hy dit binnen de bekoelingsperioade oan de ûndernimmer troch middel fan it modelherroepformulier of op in oare ûndûbelsinnige wize.

8.2 Sa gau as mooglik, mar binnen 14 dagen nei de dei nei de yn lid 1 bedoelde melding, jout de konsumint it produkt werom of jout it oan (in autorisearre fertsjintwurdiger fan) de ûndernimmer. Dit is net nedich as de ûndernimmer hat oanbean om it produkt sels te sammeljen. De konsumint hat yn alle gefallen de retourtermyn yn acht nommen as er it produkt werombringt foardat de betinkingsperioade ferrûn is.

8.3 De konsumint jout it produkt werom mei alle oanlevere accessoires, as it ridlik mooglik is yn orizjinele steat en ferpakking, en neffens de ridlike en dúdlike ynstruksjes dy't troch de ûndernimmer oanjûn binne.

8.4 It risiko en de bewiislêst foar de krekte en tydlike útoefening fan it hertroepsrjocht leit by de konsumint.

8.5 De ​​konsumint draacht de direkte kosten fan it werombringen fan it produkt. As de ûndernimmer net oanjûn hat dat de konsumint dy kosten foar drage moat of as de ûndernimmer oanjout de kosten sels foar te dragen, hoecht de konsumint de kosten foar werombetelling net te dragen.

8.6 As de konsumint him weromlûkt nei earst útdruklik oanfrege te hawwen dat it fersoargjen fan de tsjinst of de levering fan gas, wetter of stroom dy't net yn in beheind folume of bepaalde hoemannichte foar ferkeap klearmakke is yn de betinkingsperioade begjint, is de konsumint de ûndernimmer in bedrach skuldich is dat evenredich is mei dat diel fan de ferplichting dat troch de ûndernimmer op it momint fan it weromlûken is neikommen, fergelike mei de folsleine neikommen fan de ferplichting.

8.7 As de konsumint gebrûk makket fan syn herroepingsrjocht, wurde alle oanfoljende oerienkomsten fan rjochtbank ûntbûn.

 

Kêst 9 - Ferplichtingen fan 'e ûndernimmer yn gefal fan weromlûking

9.1 As de ûndernimmer de melding fan weromlûken troch de konsumint elektroanysk mooglik makket, stjoert er nei ûntfangst fan dizze meidieling fuortendaliks in ûntfangstbefêstiging.

9.2 De ûndernimmer fergoedet alle betellingen fan de konsumint, ynklusyf eventuele troch de ûndernimmer yn rekken brochte leveringskosten foar it weromstjoerde produkt, sûnder fertraging mar binnen 14 dagen nei de dei dat de konsumint him op de hichte brocht fan it weromlûken. Behalve as de ûndernimmer oanbiedt it produkt sels op te heljen, kin er mei werombetelje wachtsje oant er it produkt ûntfongen hat of oant de konsumint oantoand dat er it produkt weromjûn hat, wat earder is.

9.3 De ûndernimmer brûkt deselde betelmetoade dy't de konsumint foar fergoeding brûkt hat, útsein as de konsumint ynstimt mei in oare metoade. De weromjefte is fergees foar de konsumint.

9.4 As de konsumint keazen hat foar in djoerdere wize fan levering as de goedkeapste standertlevering, hoecht de ûndernimmer de ekstra kosten foar de djoerdere metoade net te fergoedzjen.

 

Kêst 10 - Útsluting fan weromkearingsrjocht

De ûndernimmer kin de folgjende produkten en tsjinsten útslute fan it rjocht fan ynlûken, mar allinich as de ûndernimmer dit dúdlik yn 'e oanbieding stelde, teminsten op' e tiid foar it sluten fan 'e oerienkomst:

10.1 Produkten of tsjinsten wêrfan de priis ûnderwurpen is oan fluktuaasjes op 'e finansjele merk dêr't de ûndernimmer gjin ynfloed op hat en dy't binnen de weromlûkperioade foarkomme kinne

10.2 Oerienkomsten sletten tidens in iepenbiere feiling. Under in iepenbiere feiling wurdt bedoeld in ferkeapmetoade wêrby't produkten, digitale ynhâld en/of tsjinsten troch de ûndernimmer oanbean wurde oan de konsumint dy't persoanlik oanwêzich is of dy't de kâns kriget om persoanlik by de feiling oanwêzich te wêzen, ûnder lieding fan in feilingmeester, en wêr't de suksesfolle bieder ferplicht is de produkten, digitale ynhâld en/of tsjinsten te keapjen;

10.3 Produkten dy't fluch bedjerre of in beheinde houdbaarheid hawwe;

10.4 Fersegele produkten dy't om redenen fan sûnensbeskerming of hygiëne net geskikt binne foar weromjefte en wêrfan't it segel nei levering ferbrutsen is;

10.5 Produkten dy't troch har aard ûnherroeplik mingd binne mei oare produkten nei levering;

 

Kêst 11 - De priis

11.1 Yn de jildichheidsperioade neamd yn it oanbod, de prizen fan de oanbean produkten wurde net ferhege, útsein priis feroarings as gefolch fan feroarings yn BTW tariven.

11.2 Yn tsjinstelling ta it foarige lid kin de ûndernimmer produkten wêrfan de prizen ûnderwurpen binne oan fluktuaasjes op de finansjele merk en dêr't de ûndernimmer gjin ynfloed op hat, mei fariabele prizen oanbiede. Dizze ôfhinklikens fan fluktuaasjes en it feit dat alle oanjûne prizen binne doelprizen wurde oanjûn yn it oanbod.

11.3 Priisferhegings binnen 3 moanne nei it sluten fan de oerienkomst binne allinnich tastien as se it gefolch binne fan wetlike regeljouwing of bepalings.

11.4 Priisferhegings fanôf 3 moannen nei it sluten fan de oerienkomst binne allinnich tastien as de ûndernimmer dit bedinge hat en:

11.4 a. se binne it gefolch fan wetlike regeljouwing of bepalingen; of

 

11.4 b. de konsumint hat it foech om de oerienkomst op te sizzen mei yngong fan de dei dat de priisferheging yngiet.

11.5 De ​​prizen neamd yn it oanbod fan produkten binne ynklusyf BTW.

 

Kêst 12 - Ferfolling fan 'e oerienkomst en ekstra garânsje

12.1 De ûndernimmer garandeart dat de produkten foldogge oan de oerienkomst, de yn it oanbod neamde spesifikaasjes, de ridlike easken fan betrouberens en/of brûkberens en de op de datum fan it sluten fan de oerienkomst besteande wetlike en/of ryksfoarskriften. As ôfpraat, garandearret de ûndernimmer ek dat it produkt geskikt is foar oars as normaal gebrûk.

12.2 In ekstra garânsje jûn troch de ûndernimmer, syn leveransier, fabrikant of ymporteur beheint nea de wetlike rjochten en oanspraken dy't de konsumint út de oerienkomst tsjin de ûndernimmer dwaan kin as de ûndernimmer syn part fan de oerienkomst net neikomt.

12.3 Under ekstra garânsje wurdt ferstien alle tasizzing fan de ûndernimmer, syn leveransier, ymporteur of produsint wêrby't er de konsumint bepaalde rjochten of oanspraken jowt dy't fierder geane as wetlik ferplichte is yn it gefal dat er net oan syn part fan de kontrakt. oerienkomst.

 

Kêst 13 - Levering en ymplemintaasje

13.1 De ûndernimmer sil de grutst mooglike soarch nimme by it ûntfangen en útfieren fan bestellingen foar produkten.

13.2 It plak fan levering is it adres dat de konsumint oan de ûndernimmer bekend makke hat.

13.3 Mei ynachtneming fan wat hjiroer yn kêst 4 fan dizze algemiene betingsten stiet, fiert de ûndernimmer akseptearre opdrachten fluch doch op syn minst binnen 30 dagen út, útsein as in oare levertiid is ôfpraat. As de levering fertrage is, of as in bestelling net of mar foar in part útfierd wurde kin, krijt de konsumint dêr uiterlijk 30 dagen neidat er de bestelling pleatst hat, op 'e hichte. De konsumint hat yn dat gefal it rjocht de oerienkomst sûnder kosten te ûntbinen en hat rjocht op in eventuele skeafergoeding.

13.4 Nei ûntbining neffens it foarige lid sil de ûndernimmer it bedrach dat de konsumint betelle hat, daliks werombetelje.

13.5 It risiko fan skea en/of ferlies fan produkten leit by de ûndernimmer oant it momint fan levering oan de konsumint of in foarôf oanwiisde en oan de ûndernimmer oankundige fertsjintwurdiger, behalve as útdruklik oars is ôfpraat.

 

Artikel 14 - Duurtransaksjes: doer, annulearje en útwreidzje

Ofbrekke:

14.1 De konsumint kin in oerienkomst dy't foar ûnbepaalde perioade oangien is en dy't útgiet oant it reguliere leverjen fan produkten op elk momint opsizze mei yn acht nommen fan de ôfpraat opsizzingsregels en in opzeggingstermyn fan net mear as ien moanne.

14.2 De konsumint kin in oerienkomst dy't foar in bepaalde perioade oangien is en dy't útgiet oant it reguliere leverjen fan produkten, op elk momint tsjin it ein fan de definitive termyn, opsizze mei yn achtneming fan de ôfpraat annuleringsregels en in opzeggingstermyn fan net mear as ien moanne.

14.3 De konsumint kin de yn de foargeande leden bedoelde ôfspraken slute:

14.3 a. op elts momint ôfbrekke en net beheind wêze ta ôfmelding op in bepaald momint of yn in spesifike perioade;

 

14.3 b. op syn minst annulearje op deselde wize as se oangien troch him;

 

14.3c. altyd opsizze mei deselde opzegtermijn as de ûndernimmer himsels fêstlein hat.

Utwreiding:

14.4 In oerienkomst dy't foar in bepaalde perioade oangien is en dy't útgiet nei de reguliere levering fan produkten, mei net stilswijend foar in bepaalde perioade ferlingd of fernijd wurde.

14.5 In oerienkomst dy't foar in beskate perioade oangien is en dy't útgiet oant de reguliere levering fan produkten, kin allinnich stilswijend foar ûnbepaalde perioade ferlingd wurde as de konsumint op elk momint opsizze kin mei in opzeggingstermyn fan net mear as ien moanne. 

Duration:

14.6. As in oerienkomst in termyn fan mear as ien jier hat, kin de konsumint de oerienkomst nei ien jier op elk momint opsizze mei in opzeggingstermyn fan net mear as ien moanne, útsein as ridlikens en billikens tsjin opzegging foar it ein fan de ôfpraat tiidrek fersette.

 

Kêst 15 - Betelling

15.1 Foarsafier't yn 'e oerienkomst of oanfoljende betingsten net oars bepaald is, moatte de troch de konsumint skulde bedragen binnen 14 dagen nei it oangean fan 'e bekoelingsperioade, of by it ûntbrekken fan in bekoelingsperioade binnen 14 dagen, betelle wurde. nei it sluten fan 'e oerienkomst. . Yn it gefal fan in oerienkomst om in tsjinst te leverjen, begjint dizze perioade op de dei nei't de konsumint befêstiging fan de oerienkomst krigen hat.

15.2 De konsumint hat de ferplichting om ûnjildichheden yn opjûne of oanjûne betellingsgegevens fuortendaliks oan de ûndernimmer te melden.

15.3 As de konsumint syn betellingsferplichting(en) net op 'e tiid neikomt, neidat hy troch de ûndernimmer op 'e hichte is fan de lette betelling en de ûndernimmer de konsumint in termyn fan 14 dagen jûn hat om noch oan syn betellingsferplichtingen te foldwaan, as betelling is net binnen dizze perioade fan 14 dagen dien is, is de wetlike rinte ferskuldige oer it noch skulde bedrach en hat de ûndernimmer it rjocht om de troch him makke bûtengerjochtlike ynkassokosten yn rekken te bringen. Dizze ynkassokosten binne maksimaal: 15% op iepensteande bedragen oant € 2.500,-; 10% op de folgjende € 2.500 en 5% op de folgjende € 5.000 mei in minimum fan € 40, =. De ûndernimmer kin yn it foardiel fan de konsumint ôfwykje fan de opjûne bedraggen en persintaazjes.

 

Kêst 16 - Klachtenproseduere

16.1 De ûndernimmer hat in foldwaande bekend makke klachtproseduere en behannelet de klacht neffens dizze klachtproseduere.

16.2 Klachten oer de útfiering fan de oerienkomst moatte binnen 7 dagen neidat de konsumint de gebreken ûntdutsen hat, folslein en dúdlik beskreaun by de ûndernimmer yntsjinne wurde. As de konsumint fan betinken is dat de produkten net foldogge oan de kwaliteitsferwachtingen, dan moat de konsumint in e-mail stjoere nei info@stekjesbrief.nl, mei foto's dêr't it gebrek oan stiet. 

16.3 Klachten yntsjinne by de ûndernimmer wurde beantwurde binnen in perioade fan 14 dagen nei de datum fan ûntfangst. As in klacht in foarsisber langere ferwurkingstiid fereasket, antwurdet de ûndernimmer binnen de perioade fan 14 dagen mei in notifikaasje fan ûntfangst en in oantsjutting wannear't de konsumint in mear detaillearre antwurd ferwachtsje kin.

16.4 In klacht oer in produkt fan de ûndernimmer kin ek yntsjinne wurde fia in klachtformulier op de konsuminteside fan de webside Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wurdt dan stjoerd nei sawol de oanbelangjende ûndernimmer as Thuiswinkel.org.

16.5 De ​​konsumint moat de ûndernimmer minimaal 4 wiken jaan om de klacht yn ûnderling oerlis op te lossen. Nei dizze termyn ûntstiet in skeel dat ûnderwurpen is oan de proseduere foar beslúting fan skeel.

 

Kêst 17 - Skelen

17.1 Op oerienkomsten tusken de ûndernimmer en de konsumint dêr't dizze algemiene betingsten op fan tapassing binne, wurdt eksklusyf bestjoerd troch it Nederlânsk rjocht.

17.2 Geschillen tusken de konsumint en de ûndernimmer oer it sluten of útfieren fan ôfspraken oangeande troch dizze ûndernimmer te leverjen of leverjen produkten en tsjinsten, kinne sawol de konsumint as de ûndernimmer, mei yn acht fan de Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (www.sgc.nl).

17.3 In skeel wurdt pas troch de Geschillenkommisje behannele as de konsumint syn klacht earst binnen in ridlike tiid by de ûndernimmer yntsjinne hat.

17.4 As de klacht net ta in oplossing liedt, moat it skeel uiterlijk 12 moannen nei de datum dat de konsumint de klacht by de ûndernimmer yntsjinne, skriftlik of yn in oare troch de kommisje te bepalen foarm foarlein wurde oan de Geschillekommisje. .

17.5 As de konsumint in skeel foarlizze wol oan de Geschillekommisje, is de ûndernimmer oan dizze kar bûn. It leafst meldt de konsumint dat earst oan de ûndernimmer.

17.6 As de ûndernimmer in skeel foarlizze wol oan de Geschillekommisje, dan moat de konsumint binnen fiif wiken nei in skriftlik fersyk dêrta fan de ûndernimmer skriftlik oanjaan oft er dat ek wol of dat er wol dat it skeel behannele wurdt troch de ûndernimmer. de foechhawwende rjochtbank.. As de ûndernimmer binnen de perioade fan fiif wiken net op de hichte brocht wurdt fan de kar fan de konsumint, hat de ûndernimmer it rjocht om it skeel foar te leggen oan de foechhawwende rjochtbank.

17.7 De Geschillekommisje nimt útspraak ûnder de betingsten lykas fêstlein yn it reglement fan de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De besluten fan de Geschillenkommisje wurde makke by wize fan binend advys.

17.8 De Geschillekommisje sil in skeel net yn behanneling nimme of de ôfhanneling stopje as de ûndernimmer surseance fan betelling ferliend is, fallyt is of syn saaklike aktiviteiten feitlik beëinige hat, foardat in skeel op de sitting troch de kommisje behannele is en in definityf beslút is makke.

17.9 As neist de Geschillencommissie Thuiswinkel in oare skeelkommisje erkend of oansletten by de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of it Klachteninstituut Financiële Tsjinsten (Kifid) befoege is, is de Geschillencommissie Thuiswinkel by foarkar kompetint foar geschillen dy't benammen oangeande de metoade fan ferkeapjen of it leverjen fan tsjinsten op ôfstân. Foar alle oare skeel, de oare erkende skeel kommisje oansletten by SGC of Kifid.

 

Kêst 18 - Yndustry garânsje

18.1 Thuiswinkel.org garandearret it neilibjen fan it binend advys fan de Thuiswinkel Geschillekommisje troch har leden, útsein as it lid beslút om it binend advys binnen twa moanne nei it ferstjoeren fan it binend advys foar te leggen oan de rjochtbank. Dy garânsje komt wer yn libben as it binend advys nei hifking troch de rjochtbank fan krêft bleaun is en it oardiel dêr't dat út docht bliken definitief wurden is. Oant in maksimumbedrach fan € 10.000,- per binend advys wurdt dit bedrach troch Thuiswinkel.org oan de konsumint útkeard. Foar bedragen grutter as € 10.000,- per binend advys wurdt € 10.000,- útbetelle. Foar it oerskot hat Thuiswinkel.org in ynspanningsplicht om derfoar te soargjen dat it lid oan it binende advys foldocht.

18.2 It tapassen fan dizze garânsje fereasket dat de konsumint in skriftlik berop docht op Thuiswinkel.org en dat er syn oanspraak op de ûndernimmer oerdraacht oan Thuiswinkel.org. As de oanspraak op de ûndernimmer boppe de € 10.000,- is, wurdt de konsumint oanbean syn oanspraak foar safier't it boppe it bedrach fan € 10.000,- oer te dragen oan Thuiswinkel.org, wêrnei't dizze organisaasje de betelling op eigen namme en op kosten easkje sil. it yn de rjochtbank te foldwaan de konsumint.

 

Kêst 19 - Oanfoljende of ôfwikende bepalingen

Oanfoljende of ôfwikende bepalingen fan dizze algemiene betingsten en betingsten meie net foar de konsumint wêze en moatte skriftlik wurde opnomd of op sa'n manier dat se op in tagonklike manier opslein wurde kinne op in duorsum medium.

 

Kêst 20 – Wiziging fan de Algemiene Betingsten fan Thuiswinkel

20.1 Thuiswinkel.org sil dizze algemiene betingsten net feroarje útsein yn oerlis mei de Consumentenbond.

20.2 Feroarings yn dizze betingsten geane pas yn nei't se op in gaadlike wize publisearre binne, mei it begryp dat yn gefal fan jildende feroarings yn de termyn fan in oanbod de foar de konsumint meast geunstige bepaling prevalearret.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Modelformulier foar annulearring

(allinich dit formulier ynfolje en weromjaan as jo de oerienkomst wolle ynlûke)

20.2 a. Oan: [namme fan ûndernimmer]

[geografysk adres ûndernimmer]

[faksnûmer ûndernimmer, as beskikber]

[e-mailadres of elektroanysk adres fan ûndernimmer]

 

20.2 b. Ik/Wy* jouwe jo hjirmei meidieling dat ik/wy* ús oerienkomst oangean oangeande

de ferkeap fan de folgjende produkten: [produkt oantsjutting]*

de levering fan de folgjende digitale ynhâld: [oantsjutting digitale ynhâld]*

it leverjen fan de folgjende tsjinst: [oantsjuttingstsjinst]*,

weromlûke/weromlûke*

 

20.2 c. Besteld op * / ûntfongen op * [besteldatum foar tsjinsten of ûntfangst foar produkten]

 

20.2 d. [Namme fan konsumint(en)]

 

20.2 e. [Adres konsumint(en)]

 

20.2 f. [Hântekeningskonsumint(en)] (allinich as dit formulier op papier yntsjinne is)

 

* Strike wat net fan tapassing is of folje yn wat fan tapassing is.

Wachtlist - Wachtlist Wy sille jo ynformearje as it produkt op foarried is. Fier hjirûnder in jildich e-mailadres yn.